Hvad er en database?

Hvad er en database?

Database SQLEn database er et program til at gemme data i en struktureret form og skabe relationer mellem disse. I mange henseender kan man sammenligne en database med et regneark. Hvor man i regnearket har faner, har man tabeller i databasen. Her oprettes så navngivne felter hvor diverse egenskaber, som datatype (tal, tekst, dato m.m.), defineres, svarende til, at man kun havde de kolonner i et regneark man rent faktisk havde defineret, og disse kun kunne indeholde værdier af den angivne type. Hver linje i regnearket var så en selvstændig post (record).Som eksempel kan man forestille sig, at en tabel kunne indeholde personer, CPR-nr., navn og adresse. En anden tabel kunne så indeholde bankkonti, identificeret ved konto nr., med et felter der angav kontonavn og CRR-nr. på kontohaveren. En tredje tabel kunne så indeholde banktransaktioner, her ville felterne kontonummer, dato, posteringstekst og beløb være angivet. Dette er en meget simpel model, hvor stukturen er meget veldefineret, en person kan have en eller flere bankkonti, og til hver konto kan der være en eller flere posteringer. For at en postering kan eksistere, skal der være en konto den kan tilknyttes, og en postering kan kun ”tilhøre” en konto. På samme måde med relationen mellem personer og konti.Hvor relationerne i ovenstående eksempel er simple og entydige, kan de blive meget komplekse og flertydige i det virkelige liv, men der vil altid være en fast struktur.Databaser er grundlaget for rigtig mange systemer vi ser i vores hverdag, et regnskabsprogram, kundestyringssystem, hjemmesiden i sportsforeningen der holder styr på tider/baner/hold m.m.